หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 40 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 40 ราย ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง เป็นประธานพิธี ณ บ้านโสกน้ำขุ่น ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก