หัวเว็บ
นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจต่ออายุมาตรฟาร์มโคนม
ของ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก