หัวเว็บ
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา (IDP ของหน่วยงาน)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี 2567
แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี 2567
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2566
>แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2566
>ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2566
>แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
>ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2565
>แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2565
>ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2565
>แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
>ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2564
>แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2564<<< ไฟล์excel>>>
>แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2564<<< ไฟล์excel>>>
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2563
>แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2563
>ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2563
>แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2563
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2562
1 แบบฟอร์ม IDP A-B
2 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นและหลักฐานการวางแผน
3 หลักฐานการดำเนินการ และเนื้อหา บทเรียน
4 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
5 หลักฐานติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2562
>1.แผนพัฒนารายบุคคล(IDP_A) / (IDP_B)
>2.โครงการพัฒนาที่โดดเด่นและหลักฐานการวางแผน โครงการที่ 1 / โครงการที่ 2
>3.หลักฐานการดำเนินการ และเนื้อหา เนื้อหา1 / เนื้อหา2 / เนื้อหา3 / เนื้อหา4 / เนื้อหา5 / เนื้อหา6 / เนื้อหา7
>4.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
>5.หลักฐานติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2561
buletแผนพัฒนารายบุคคล(IDP A)
buletแผนผลการพัฒนา(แบบฟอร์ม IDP A)
bulet1 แบบฟอร์ม IDP ; B
bulet2 โครงการ
bulet4 ภาพการฝึกอบรม
bulet6 สรุปการประเมินผลการฝึกอบรม
bulet7 กิจกรรมชุุมนุมนักปฏิบัติ
bulet8 ภาพกิจกรรมชุมชุมนักปฏิบัติ
bulet9 สรุปผลการติดตามการพัฒนา
bulet10 ภาพการติดตามผลการพัฒนา
buletเนื้อหา บทเรียน 1
buletเนื้อหา บทเรียน 2
buletเนื้อหา บทเรียน 3
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2561
buletแผนพัฒนารายบุคคล(IDP A)
buletแผนผลการพัฒนา(แบบฟอร์ม IDP A)
bulet1 แบบฟอร์ม IDP ; B
bulet2 โครงการ
bulet3 แบบลงทะเบียน
bulet4 ภาพการฝึกอบรม
bulet6 สรุปการประเมินผลการฝึกอบรม
bulet7 กิจกรรมชุุมนุมนักปฏิบัติ
bulet8 ภาพกิจกรรมชุมชุมนักปฏิบัติ
bulet9 สรุปผลการติดตามการพัฒนา
bulet10 ภาพการติดตามผลการพัฒนา
buletเนื้อหา บทเรียน 1
buletเนื้อหา บทเรียน 2
 
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2560
buletแบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
buletแบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
buletโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อดิจิตัลเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว
buletเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามโครงการ
buletภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
buletเอกสารประกอบการฝึกอบรม1 / เอกสารประกอบการฝึกอบรม2
buletสรุปการประเมินผล1 / สรุปการประเมินผล2
buletการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2560
buletแบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
buletแบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560
buletโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560
buletเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามโครงการ
buletภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
buletเอกสารประกอบการฝึกอบรม
buletสรุปการประเมินผล
buletการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2559
buletแบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
buletแบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559
buletโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการบังคับใช้กฎหมายด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2559
buletเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามโครงการ 1
buletเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามโครงการ 2
buletภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
buletเอกสารประกอบการฝึกอบรม1
buletเอกสารประกอบการฝึกอบรม2
buletการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
buletสรุปการประเมินผลและการติดตามผล
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2559
buletแบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
buletแบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559
buletโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืขอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2559
buletเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามโครงการฯ
buletภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน
buletการติดตามผลเจ้าหน้าที่นำความรู้ไปถ่ายทอด
buletสรุปการประเมินผลและการติดตามผล
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2558
buletแบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
buletแบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
buletแบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)
buletแบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2558
buletโครงการศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ ปีงบประมาณ 2558
buletสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
ณ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและฟาร์มพฤกษะศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
buletเอกสารประกอบการบรรยาย
buletสรุปการประเมินผลและการติดตามผล
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2558
หัวข้อแบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หัวข้อแบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา
หัวข้อแบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
หัวข้อแบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)
หัวข้อแบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)
หัวข้อแบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2558
หัวข้อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558
หัวข้อเอกสารดำเนินโครงการ
หัวข้อภาพกิจกรรมและการเผยแพร่
หัวข้อสรุปการประเมินผลและการติดตามผล
idpหน่วยงานidpหน่วยงานidpหน่วยงานidpหน่วยงานidpหน่วยงานidpหน่วยงาน
กลับหน้าแรก