รูปหัวเว็บ
แบบหนังสือราชการ
1
2.7mb
แบบฟอร์มโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
1
4mb
2
2.6mb
   
   
  สำเนาคำสั่งสำนักงานฯการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือฯในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปี2566(แก้ไข1คำสั่ง)
3
8k
4
17k
5
215kb
154k/1.2mb.
6
6Mb
7
2.3Mb
8
56k
9
51k
10
4 Mb
11
28 k /69 k
12
แบบแจ้งความประสงค์ขอซื้อโค-กระบือ ธ.ค.ก. / เอกสารPDF 97 k /127 k
13
28k
14
31kb
15
125kb
16
แบบทะเบียนสัตว์ บัญชีสรุปขอมอบลูกตัวที่1 ขอประเมินราคา เปลี่ยนสัญญา และมอบกรรมสิทธิ์(excel) 114kb
17
564k
18
3.2Mb
19
มอบอำนาจการร้องทุกข์ให้ปศุสัตว์อำเภอ 1.3Mb
20
แบบบันทึกปากคำเกษตรกรผู้ยืมสัตว์กรณีผิดสัญญา(ปค.14) 155kb
21
แบบใบส่งมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต 81Kb
22
แบบป้ายหน้าคอกโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกโครงการ ธคก. powerpoint / pdf 1.2Mb
23
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลปฏิบัติงานธ.ค.ก.ดีเด่น สนง.ปศอ.อำเภอพระทองคำ 5Mb
24
แบบแจ้งความประสงค์ขอบริจาค สมทบธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 94k
25
แบบสัญญายืมโค-กระบือฯกรณีพิเศษ แม่พันธุ์ / พ่อพันธุ์ 152 / 134k
26
24 / 85 k
27
33Mb.
 
แบบฟอร์มและข้อมูลการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
1
102 k
2
 
3
2mb
4
 
5
แบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสำรวจสัตว์ ปี2561  
งานนำเสนอ(Powerpoint)
1
7Mb
     
เอกสารมาตรฐานฟาร์ม
1
765kb
2
12Mb
3
3 Mb
4
81k
เอกสารการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
1
400k
2
167k
3
162 k
4
38k
5
4mb
แบบฟอร์ม
1
4 k
2
400k
3
250k
4
32k