รูปหัวเว็บ
กราฟแสดง : สถิติจำนวนปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559-2563
กราฟแสดง :สถิติจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา
กราฟแสดง :สถิติจำนวนโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
กราฟแสดง :สถิติจำนวนโคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
กราฟแสดง :สถิติจำนวนกระบือในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
กราฟแสดง :สถิติจำนวนสุกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
กราฟแสดง :สถิติจำนวนไก่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
กราฟแสดง :สถิติจำนวนเป็ดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
กราฟแสดง :สถิติจำนวนแกะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา