รูปหัวเว็บ
กราฟแสดง : สถิติจำนวนกระบือในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ตัว)
กระบือ