รูปหัวเว็บ
กราฟแสดง : สถิติจำนวนไก่ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ตัว)
ไก่