รูปหัวเว็บ
กราฟแสดง : สถิติจำนวนโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ตัว)