หัวเว็บ
บริการของหน่วยงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน "สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา"
บริการของหน่วยงาน
การขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
การขอใบอนุญาตค้าสัตว์ และซากสัตว์
การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
การขอใบอนุญาตขายปลีก และขายส่งอาหารสัตว์
การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์
การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
การขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
การขอรับบริการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
   
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
>
คู่มือการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
>
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
>
การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer )
>
คู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
>
คู่มือการตรวจประเมินและการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP)
>
การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
>
การตรวจรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนก
>
การตรวจรับรองสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์
>
การตรวจรับรอง GMP โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศ
>
การตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล
>
การตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์(เนื้อและไข่อนามัย)
>
การตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
>
การตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ปีก สุกร น้ำฝึ้ง ไข่ไก่ ไข่นกกระทา
กลับหน้าแรก