แผนงาน/โครงการเด่น

ผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

เว็บบริการกรมปศุสัตว์

สำหรับเจ้าหน้าที่

เว็บหน่วยงานกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บหน่วยงานในจังหวัด

ข้อมูลและสถิติเว็บไซต์

ปศุสัตว์ Hot News

ข่าวกิจกรรมและผลงาน

ประชุม ประชุม ประชุมนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมชี้แจง "ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในฟาร์มเลี้ยงสัตว์" ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และมอบป้ายรับรอง "ปศุสัตว์ OK " ให้แก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบโค จำนวน 27ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 รายละเอียด

ตรวจโรค ตรวจโรค ตรวจโรคสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ออกปฏิบัติงานตรวจวินัยฉัยโรคสัตว์ ของมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้้ง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 รายละเอียด

ตรวจเยี่ยม ตรวจเยี่ยม ตรวจเยี่ยมนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 รายละเอียด

จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาร่วมให้บริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์พัฒนา ม. 3 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 รายละเอียด

ตรวจโรงฆ่า ตรวจโรงฆ่า ตรวจโรงฆ่านายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจกลั่นกรองการขออนุญาตสร้างโรงฆ่าสัตว์ ระดับจังหวัด ได้ออกตรวจโรงฆ่าสุกร ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 รายละเอียด

ขุนทอง ขุนทอง ขุนทองนายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมต้อนรับกลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลโคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคกนายสมนึก ชำนาญกูล ปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยทีมงาน จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 30 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้เกษตรกร จำนวน 30 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ม.20 ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคก นายพินิจ จตุรโกมล สัตวแพทย์อาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ออกติดตามงานธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ม.2 บ้านสะพาน ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคก นายจรินทร์ วัชรมณี ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบลูกโคเพศเมีย ให้เกษตรกรรายใหม่ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ ณ บ้านช่อพัฒนา ม.8 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคก นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอเทพารักษ์ เป็นประธานมอบโค จำนวน 53 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 รายละเอียด

ธคก ธคก ธคก นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโค จำนวน 27 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 รายละเอียด

rabie day rabie day rabie day นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน "วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day" ประจำ ปี 2559 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลพล สงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 รายละเอียด

ปศุสัตว์OK ปศุสัตว์OK ปศุสัตว์OK น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ( ปศุสัตว์OK) ในพื้นที่อำเภอพิมาย ,อำเภอด่านขุนทด ,อำเภอปากช่อง ,อำเภอสีคิ้ว และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

นมโรงเรียน นมโรงเรียน นมโรงเรียน นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน" จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 รายละเอียด

ข่าวที่นำเสนอแล้ว