รูปหัวเว็บ
แบบหนังสือราชการ
1
2.7mb
แบบฟอร์มโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
1
4mb
2
2.6mb
3
8k
4
17k
5
215kb
6
6Mb
7
2.3Mb
8
56k
9
51k
10
4 Mb
11
28 k /69 k
12
แบบแจ้งความประสงค์ขอซื้อโค-กระบือ ธ.ค.ก. / เอกสารPDF 97 k /127 k
13
28k
14
31kb
15
125kb
16
แบบทะเบียนสัตว์ บัญชีสรุปขอมอบลูกตัวที่1 ขอประเมินราคา เปลี่ยนสัญญา และมอบกรรมสิทธิ์(excel) 114kb
17
22k
18
3.2Mb
19
มอบอำนาจการร้องทุกข์ให้ปศุสัตว์อำเภอ 1.3Mb
20
แบบบันทึกปากคำเกษตรกรผู้ยืมสัตว์กรณีผิดสัญญา(ปค.14) 155kb
21
แบบใบส่งมอบโค-กระบือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต 81Kb
22
แบบป้ายหน้าคอกโค-กระบือ ของเกษตรกรสมาชิกโครงการ ธคก. powerpoint / pdf 1.2Mb
23
5Mb
 
แบบฟอร์มและข้อมูลการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
1
102 k
2
 
3
746kb
4
1.6Mb
5
24Mb
6
23Mb
7
19 Mb
8
 
9
2mb
10
 
11
การสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี 2559 11Mb
12
การสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี 2560 13Mb
13
เร่งรัดการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หนังสือสั่งการ / ข้อมูลที่ยังไม่ปรับปรุง 17 เม.ย.60 25 Mb
14
แบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานสำรวจสัตว์ ปี2561  
งานนำเสนอ(Powerpoint)
1
7Mb
     
เอกสารมาตรฐานฟาร์ม
1
765kb
2
12Mb
3
3 Mb
4
81k
เอกสารการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
1
400k
2
167k
3
162 k
4
38k
     
แบบฟอร์ม
1
4 k
2
400k
3
250k
4
32k