รูปหัวเว็บ
การเลี้ยงสุกร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
S จุดแข็ง
ตลาดมีความต้องการสูง
มีแหล่งความรู้ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้
มีสมาคม/การรวมกลุ่มในพื้นที่
มีระบบขั้นตอนการปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐาน ที่มีประสิทธิภาพ
มีแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่
มีระบบตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงที่มีประสิทธิภาพ
W จุดอ่อน
ค่าสุกรพันธุ์แปรปรวน (เกษตรกรรายย่อย)
มีมลภาวะ
ต้นทุนในการผลิตต่อตัวสูง
ขาดการติดตามประเมินผล/การจัดเก็บฐานข้อมูล
ขาดโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
O โอกาส
มีสถาบันเกี่ยวกับสุกรในพื้นที่
มีแหล่งผลิตสายพันธุ์ที่มีคุณภาพในพื้นที่
มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ วิจัย/พัฒนา
T อุปสรรค ภาวะคุกคาม
ปัญหาสุกรข้ามพื้นที่
ส่งออกต่างประเทศได้น้อย