รูปหัวเว็บ
การเลี้ยงไก่ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
S จุดแข็ง
พื้นที่มีความเหมาะสม
มีรอบการผลิตสั้นให้ผลตอบแทนเร็ว
ใกล้แหล่งวัตถุดิบและโรงงานแปรรูป
มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเต็มพื้นที่ และรอบพื้นที่การส่งออก
การชันสูตรและการวินิจฉัยโรคมีประสิทธิภาพ
W จุดอ่อน
บุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอ
เครื่องมือในการตรวจฟาร์มมาตรฐานไม่เพียงพอ
เกษตรกรยังขาดการจัดการที่ดี
ขาดการติดตามประเมินผลและการจัดเก็บฐานข้อมูล
O โอกาส
การคมนาคมสะดวก
ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
ตลาดมีความต้องการสูง
มีแรงงานเพียงพอ
T อุปสรรค ภาวะคุกคาม
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพล่าช้า
มีเงื่อนไขทางการค้า