รูปหัวเว็บ
การเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
S จุดแข็ง
เกษตรกรมีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพ
บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถ
มีสถาบัน/กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง
มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดเต็มพื้นที่
มีแหล่งแม่โคนมในพื้นที่
มีงบประมาณดำเนินงาน
มีระบบฐานข้อมูลโคนม
W จุดอ่อน
ไม่มีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ครอบคลุมทุกพื้นที่
การประชาสัมพันธ์ยังขาดประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสหกรณ์ยังขาดความเป็นมืออาชีพ
การส่งเสริมสหกรณ์โคนมภาครัฐยังขาดการบูรณาการ
การบริการรักษาพยาบาลยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
สภาพพื้นที่บางแห่งไม่เหมาะสม/ไม่เพียงพอ
การจัดการฟาร์มของเกษตรกรยังไม่มีมาตรฐาน
ขาดการติดตามประเมินผล /การจัดเก็บข้อมูล
O โอกาส
มีนักการเมืองให้ความสำคัญสนับสนุนการเลี้ยงโคนม
มีสถาบันการศึกษาวิชาการด้านโคนมในพื้นที่
ตลาดมีความแน่นอน/มั่นคง
มีหน่วยงานราชการด้านโคนม/พืชอาหารสัตว์ / ผสมเทียมในพื้นที่
การคมนาคมสะดวก
T อุปสรรค ภาวะคุกคาม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กระจายตัวในหลายพื้นที่
องค์กรปกครองท้องถิ่น ยังไม่เห็นความสำคัญ ในการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาอาชีพ
กฎระเบียบในการเป็นมาตรฐาน