รูปหัวเว็บ
การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
S จุดแข็ง
มีการจัดตั้งกลุ่ม/รวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
มีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยง
มีสายพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นที่
เกษตรกรสามารถกำหนดราคาได้
มีแหล่งซื้อขายในพื้นที่
มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างสม่ำเสมอ
ต้นทุนการผลิตสอดคล้องกับผลที่ตอบแทนที่ได้รับ
สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารโค-กระบือ
มูลสัตว์เป็นผลพลอยได้และทำปุ๋ยได้
W จุดอ่อน
ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงต่อตัวมาก
มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
เกษตรกรยังขาดการดูแลสุขภาพสัตว์/การปรับปรุงพันธุ์/การจัดการที่ดี
ขาดการติดตามประเมินผล/การจัดเก็บฐานข้อมูล
ขาดการวางแผนในการผลิต
O โอกาส
มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
มีนโยบายส่งเสริมชัดเจน(ธคก./A.I/พ่อพันธุ์)
ความต้องการบริโภคสูง
สามารถเพิ่มปริมาณการเลี้ยงได้
T อุปสรรค ภาวะคุกคาม
เกษตรกรมีค่านิยมการปรับปรุงพันธุ์ที่ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
มีการลักลอบนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศ
ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น