หัวเว็บ

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมรณรงค์ รวมพลังการต่อต้านการทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันการกระทำความผิดวินัย การต่อต้านการทุจริต
และคุณธรรมจริยธรรม สำหรับการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

การเสริมสร้างความรู้ด้านจริยธรรม
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
กลับหน้าแรก