หัวเว็บ

โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครราชสีมา

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
>>>รายละเอียดโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <<<
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครราชสีมา
>>>แบบแจ้งความประสงค์ขอบริจาค<<<
QR-Code Promtpay โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ
ส่งเอกสารการบริจาคได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 6 ถนนวัชรสฤษดิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

addline : ปศุสัตว์โคราช

e-mail : pvlo_nak@dld.go.th
หรือที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
รายนามผู้ร่วมบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
>>>หนังสือนำส่งโครงการฯ ที่ นม 0008/ว 8308 ลว.20 ธ.ค.2566<<<
ภาพข่าว/กิจกรรมการรับบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ
19 มี.ค.2567
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง รับมอบโคบริจาค 1 ตัว ตามโครงการไถ่ขีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครราชสีมา จากผู้มีจิตศรัทธา นางสาวนารีรัตน์ พรรภักดี และมอบลูกโค-กระบือตัวที่ 1 ที่เกษตรกรรายเดิมส่งคืนโครงการ จำนวน 8 ตัว ให้กับเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่ อำเภอปากช่อง ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บ้านยางบ่องสามัคคี ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครรราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567
17 มี.ค.2567
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา รับมอบโคบริจาค จำนวน 2 ตัว บริจาคเข้าร่วมโครงการไถ่ขีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครราชสีมา จากผู้มีจิตศรัทธา ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูท เฮลธ์ โคราช และมอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ Absolute Health Korat หน้าโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครรราชสีมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567
13 มี.ค.2567
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบโค-กระบือบริจาค 11 ตัว ตามโครงการไถ่ขีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครราชสีมา จากผู้มีจิตศรัทธา คุณแม่สายหยุด วรวงศ์วสุ นางสาวสุจิตรา วรวงศ์วสุ นายสุชิน วรวงศ์สุ นางสาวพรทิพย์ วรวงศ์วสุ นางภิรมย์ ตั้งหยู นายธีระศักดิ์ วรวงศ์วสุ นางอรรถพร วรวงศ์วสุ นายฤทธิศักดิ์ วรวงศ์วสุ น.ส.ณฐา วรวงศ์วสุ ละมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอครบุรี และ ชุมพวง ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ โรงฆ่าสัตว์สมบัติ ไทยงูเหลือม ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครรราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567
15 ก.พ.2567
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือบริจาค 11 ตัว มูลค่า 300,000 บาท ตามโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครราชสีมา จากผู้มีจิตศรัทธา นายสมยศและนางเมือง เพ็ชรการณ์ และมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ ต.ศรีละกอ อ.จักราช ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดโนนไม้แดง ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา
27 ธ.ค.2566
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง มอบกระบือ 25 ตัว ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำร และประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯให้กับผู้ร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญสมทบทุนเข้ารว่มโครงการฯ ณ บ้านตะโกสามัคคี ม.10 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
20 ธ.ค. 2566
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือบริจาค 5 ตัว และโค 1 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ 1.คุณเจอดจันท์ วัฒนธรรมและญาติ (กระบือ1 ตัว มูลค่า 20,000บาท) 2.นายวิวัฒน์ -นางประภัสสร กาญจนฐมและบุตร (กระบือ 2 ตัว มูลค่า 40,000บาท) 3. คุณอรกัญญา เวทย์กรัณย์กุล(กระบือ 2ตัวพร้อมลูกติด มูลค่า 48,000บาท)
4.นายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา (โค 1 ตัว มูลค่า 18,000บาท) รวมมูลค่า 126,000บาท ณ โรงฆ่าสัตว์ผู้ใหญ่สมบัติ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
16 ธ.ค. 2566
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือบริจาค 1 ตัว มูลค่า 20,000 บาท จากผู้มีจิตศรัทธานายธีวสันต์ บีกขุนทด และครอบครัว เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงฆ่าสัตว์ผู้ใหญ่สมบัติ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
กลับหน้าแรก