รูปหัวเว็บ
รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (x-ray)1-29 ก.พ.52

การรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ (x-ray) ครั้งที่ 2/2550

สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 20 ก.พ.50
แบบสำรวจและแบบรายงาน กิจกรรมกวาดล้างไข้หวัดนก (แบบฟอร์มที่ 1-6)
สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 31 ก.ค.49
ประกาศกำหนดเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดไข้หวัดนก 3 พ.ย.48
วิทยุด่วนที่สุดที่ นม0007/1703ลว.27ต.ค.48 ขอเชิญคณะทำงานควบคุมป้องกันไข้หวัดนกประชุมวันที่ 31 ต.ค.48
หนังสือด่วนมากที่ นม0007/ว.3001 ลว.26 ต.ค.48 มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกเชิงรุก
โครงการแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก จังหวัดนครราชสีมา ปี2549
ข่าวประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังไข้หวัดนกในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 25 ต.ค.48
สรุปสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 15 ส.ค.48
การเฝ้าระวังไข้หวัดนกในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 10 มิ.ย.48
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดไข้หวัดนก(อำเภอครบุรี) 18 ก.พ.48
แผนที่แสดงจุดเกิดโรคไข้หวัดนกในพื้นที่อำเภอครบุรี และบริเวณพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ,10 กิโลเมตร 18 ก.พ.48
โครงการเร่งด่วนการสำรวจและเฝ้าระวังไข้หวัดนกรอบ2/2548
หนังสือ "มาตรการเข้มในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก" ที่ นร 0411/ลร.2/พ.20 ลว 26 ม.ค.48 (นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ลงนาม)
 
รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 1 ม.ค. - ต.ค.2547
หนังสือสั่งการจากกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610/ว 19405 เรื่องแผนปฏิบัติการกำจัดโรคไข้หวัดนก ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2
แบบฟอร์มสำรวจสัตว์ปีก 1-31 ตุลาคม 2547 กรมปศุสัตว์
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสำรวจสัตว์ปีกบนอินเตอร์เน็ต กรมปศุสัตว์
การเฝ้าระวังไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการ 30 ก.ย.47
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้หวัดนก จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 30 ก.ย.47
ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนก 30 ก.ย.47
สรุปการขอรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคระบาดสัตว์ปีก รอบแรก (เป็นเงินสด)
แผนที่แสดงจุดเกิดโรคไข้หวัดนก และบริเวณ พื้นที่รอบรัศมี 5 กิโลเมตร
แผนที่แสดงจุดเกิดโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รอบแรก(1 ม.ค.- 31 มี.ค.47)
แผนที่แสดงจุดเกิดโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารอบสอง(24 ก.ย.-27 ต.ค.47)
แผนที่แสดงจุดเกิดโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารอบแรกและรอบสอง
1
อำเภอเฉลิมพระเกียรต
2
อำเภอโนนไทย
3
อำเภอสูงเนิน
4
อำเภอห้วยแถลง
5
อำเภอโนนสูง
6
อำเภอพิมาย
7
อำเภอครบุรี
8
อำเภอเมือง
9
อำเภอประทาย