หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่้งสนามนาง โดยนายบุญเยี่ยม ธีรภัทรางกูร ปศุสัตว์อำเภอแก้งสนามนาง พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์
บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ ติดตามลูกเกิดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก